Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa - bloki rozsączające

Naturalne podłoża oraz warstwy wegetacyjne gromadzą początkowo wody opadowe, a później przepuszczają je w formie przefiltrowanej do wody gruntowej. Utwardzanie nawierzchni przy budowie domów powoduje zaburzenie naturalnego obiegu wody w gruncie. W zasiedlonych obszarach tylko około jedna czwarta wód opadowych może przesiąknąć do gruntu, pozostałą część należy odprowadzić np. do kanalizacji.