Kanalizacja wewnętrzna

Przewodami kanalizacją wewnętrzną zwanej też instalacją wewnętrzną, ścieki odprowadzane są do sieci zewnętrznej, a na terenach nieskanalizowanych - do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika, z którego wywożone są okresowo wozami asenizacyjnymi.

Sieć wewnętrzna składa się z:

  1. podejść kanalizacyjnych - odcinków rur łączących przybory sanitarne z pionami, 
  2. pionów kanalizacyjnych - zwanych inaczej przewodami spustowymi, czyli odcinków rur łączących podejścia kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomymi przewodami kanalizacyjnymi, 
  3. poziomów kanalizacyjnych - czyli przewodów odpływowych odprowadzających ścieki z pionów do sieci  lub zbiornika. 

Do systemu należą również wszelkiego rodzaju urządzenia pomocnicze, takie jak: syfony, rewizje, wywiewki wentylacyjne, a także wpusty podłogowe, piwniczne i podwórzowe. Wszystkie połączenia powinny być poprowadzone możliwie najkrótszą drogą